Примероците се тестираат во нашата фабрика, а се одобрени од Републичкиот Завод за Здравствена Заштита.